Historie církve

Náš sbor je společenství lidí, kteří chtějí svou víru žít opravdově. Měřítkem naší víry je Bible a centrem nádherná osoba Ježíše Krista. Patříme k protestantským církvím a hlásíme se k letničnímu hnutí. Plně se ztotožňujeme s Apoštolským vyznáním víry, které je základem všech křesťanských církví, a jsme členem České evangelikální aliance. Organizujeme shromáždění, vyučování, semináře a různá setkání pro své členy i pro veřejnost. Právně jsme řádně zaregistrováni jako církev podle nového církevního zákona. Nečerpáme žádné peníze ze státního rozpočtu, jsme financováni z darů a sbírek. Věříme, že víra a duchovní život je tím nejintimnějším a zároveň nejdůležitějším v životě každého člověka.
Náš sbor byl založen na počátku 90. let švédskými misionáři. Našim domovským sborem je Livets Ord ve švédské Uppsale.

Evangelikální aliance

Evangelikální aliance (EA) je historicky nejstarším ekumenickým hnutím, které mělo od samého počátku jednoznačně biblickou a modlitební orientaci. EA byla založena v Londýně roku 1846 a od roku 1953 můžeme sledovat její celosvětové rozšíření v rámci Světového evangelikálního společenství (WEF), ve kterém je dnes po celém světě sdruženo okolo 150 milionů křesťanů evangelikálního vyznání. U nás ČEA obnovila svou činnost v roce 1991 a je plnoprávným členem jak Evropské Evangelikálni aliance, tak i WEF. U nás jsou členy EA jednotlivé sbory různých církví, a také mnoho křesťanských organizací.
Na počátku 90. let uvěřilo v Brně mnoho lidí a vzniklo několik nových křesťanských skupin. Jedna z nich, vedená bratrem S. Kroupou a pojmenovaná “Nebeská stanice”, se stala základem sboru Slovo života, který vznikl příjezdem misionáře ze Švédska v září 1992.

1992 – 1993

Pokládají se základy církve, jsou ustanoveny různé služby. Pastor Micael Lundin formuje směr: “Budujeme církve, kde Bůh mluví a jedná, jsou domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení a reformaci”.

1992 – 1993

Těchto pět let je spojeno především s existencí biblické školy Slovo života, kterou prošlo asi 700 studentů z několika národů. Důraz je kladen na budování věřících, pořádáme pravidelné semináře a konference. Církev naplňuje vizi uppsalského sboru: “Vybav můj lid slovem víry, ukaž jim jejich duchovní zbraně, nauč je používat je a vyšli je do vítězné bitvy pro Pána”.
Od roku 1994 je druhým pastorem Jiří Zdráhal, který se po odchodu M. Lundina do Švědska v roce 1996 stává hlavním pastorem.

1999 – 2004

V tomto období se církev vrátila ke své původní vizi. Uzavření předchozí etapy se neobešlo bez určité vnitřní krize a hledání, jehož výsledkem byl návrat k základům, na nichž sbor stojí. Církev je již plně vedena českými vedoucími. Prioritou je opět budování sboru, evangelizace a postupně i misie.

Na místo starších programů přicházejí nové a poslání sboru je nově definováno jako: “Pomoci nevěřícím k víře, věřícím k sebevydání a dospělosti v Kristu a vyslat je”.

Na jaře r. 2003 se do Brna stěhuje pastor Michal Vaněk s rodinou a po procesu ročního předávání služby se stává hlavním pastorem. V tomto roce jsme také vyslali jednu rodinu do Telče.

Na jaře r. 2004 náš sbor vysílá šestičlenný misijní tým do Prahy založit nový sbor. Vedoucím tohoto projektu je Jiří Zdráhal, který sloužil v Brně jako pastor 10 let. Dnes je tento nový sbor připojen k mezinárodní síti sborů ICF (International Christian Fellowship).

2005

Toto období je charakterizováno přípravami na velký evangelizační projekt, pozvání celého města Brna na kurzy Alfa. Sbor se ještě rozhodněji vrací ke svým kořenům a pod apoštolskou službu mateřského sboru. Je znovu obnovena služba vydavatelství, začíná dlouho připravovaná křesťanská základní škola Jana Husa, pravidelné konference i semináře, a v neposlední řadě se pracuje na znovuotevření Biblické školy.

Současnost

Věříme, že úkolem církve je žít podle evangelia Ježíše a říct o něm lidem kolem. Vizí naší církve je:
“Budujeme církve, kde Bůh mluví a jedná, jsou domovem pro věřící a nástrojem pro probuzení a reformaci.”
Chceme pomáhat lidem žít s Bohem, být proměněni Ježíšovou láskou a nalézt bohatost života v křesťanském sboru. Naší ambicí je být následovníky Ježíšova života a učení a vzorem je nám křesťanská církev prvního století po Kristu.
Toužíme vytvořit křesťanské společenství, které je naplněné láskou, zájmem o druhé a přítomností vzkříšeného Ježíše. Křesťanský sbor má být takovou oázou v dnešním světě. Základem naší víry je Bible, ze které čerpáme pravidla pro život v rodině, církvi i společnosti.
Náš sbor navštěvuje každý týden přibližně 300 návštěvníků a další stovky nás sledují on-line. Máme přes 200 registrovaných členů, přibližně 160 aktivních služebníků, 50 vedoucích na různých úrovních, 4 pomocné a 1 hlavního pastora.
Věříme, že nás Bůh povolal být požehnáním a povzbuzením pro mnohé a toužíme vidět stále více vlivu Božího království na celou naší společnost.
ImageImage