Konference VÍRY a oslava 30 let výročí církve

Redakce Církev bloguje

Kázání, chvály, oslava třicátého výročí založení našeho sboru a setkání s přáteli byly součástí letošní KONFERENCE VÍRY.

V termínu 4.-6. listopadu 2022 proběhla každoroční konference, která byla tentokrát spojená s oslavou třiceti ti let od založení našeho sboru.

Na konferenci kázali Micael Lundin, Peter Čuřík, Petr Petrášek, a Michal Vaněk.

Tématem konference byla víra.  Víra v Boha, který uskuteční svůj záměr. Víra v to, že co On řekl, se také naplní. Víra v Boha, který povolává nás jako církev a vybavuje nás k záměru, abychom šli k lidem a přinesli jim poselství o živém Bohu, Jeho lásce a smíření v Kristu Ježíši, Jeho moci k uzdravení a vysvobození z moci temnoty.

Jsme Bohu velmi vděčni nejen za dobu, kterou nás až doposud vedl, za nádhernou konferenci a skvělou oslavu, ale především za slovo, které jsme od Něj během konference přijali.

Pán nám během konference znovu připomněl svá zaslíbení a sny, které o nás sní od počátku. On je nejen Alfa, On je i Omega, počátek i konec, což znamená, že to, co On započal, to také dokončí.

Ježíš řekl o naší církvi, že bude Jeho nástrojem pro probuzení v naší zemi. Toto prohlášení je lidsky nemožné naplnit, a proto nás vede do ještě větší závislosti na Něm a k modlitbám.

Pán během historie našeho sboru také opakovaně mluvil o třech oblastech, ve kterých chce jednat a již v nich jedná. 

Je to vlastní budova, vysílání misionářů a křesťanská škola.

Během let vidíme, že Jeho vize se (nehledě na okolnosti) naplňuje, a nyní nás chce posunout ještě dál. 

Do dalších měsíců nám Pán zaslíbil, že uzdraví lůno naší církve, tak aby mohla plodit syny zaslíbení. Nejprve nám chce dát Manasese, syna uzdravení a zapomenutí na veškeré trápení. A poté nám chce dát Efrajima, syna rozplodnění a hojnosti v zemi soužení (Gen.41:50-52).

Je to nadpřirozené dílo Ducha, které mezi námi a v nás Pán chce konat, a i proto na nás vylévá ducha modliteb a pokorných proseb. 

Když Pán mluví, dává nám to jistotu, pokoj, ale také to v nás vzbuzuje nadšení a touhu hledat Jej, modlit se a volat k Němu více než kdykoli předtím. Není to o naší síle a schopnostech, ale o Jeho moci. Proto je nyní ten nejlepší čas investovat naše úsilí, čas, finance a veškerou pozornost tomu, co On chce dělat právě teď. 

Náš Bůh je Bohem naděje, nových začátků a smlouvy, kterou s námi učinil, a proto se na Něj můžeme ve všem a kdykoliv spolehnout. 

Očekáváme na to nejlepší, co je teprve před námi.

Záznam konference naleznete na YouTube.

Share