Slovo uprostřed týdne – Moudrost Boží nebo moudrost světa?

Redakce Církev bloguje

“Neboť slovo kříže je těm, kteří hynou, bláznovstvím, ale pro nás, kteří docházíme spasení, je to Boží moc.” (1.Kor. 1,18)

Evangelium, slovo kříže, poselství o životě, smrti a vzkříšení Krista, může být pro každého něčím jiným. Jedni to berou jako bláznovství, pro jiné, kteří tomu věří, se to stává Boží mocí. Jak je to možné?

Máme tady moudrost tohoto světa a moudrost Boží. Pro moudrost světa je zdrojem moudrosti svět/stvoření. Skrze smysly poznáváme, popisujeme, analyzujeme, vysvětlujeme a učíme se. Tato moudrost je důležitá a k životu na zemi potřebná. Pavel však říká, že problém nastává, když si myslíme, že tato moudrost nám stačí a odmítneme moudrost Boží. Bůh nemůže být poznán skrze světskou moudrost, jelikož stojí mimo ni. On je Stvořitel, a proto Jej nelze poznávat a objevovat jako stvoření skrze vědní obor.

Svět se svou moudrostí nemůže Boha znát, světská moudrost je omezená. Bible není kritická vůči světské moudrosti či vědě, ale upozorňuje jedním dechem na to, že tato moudrost pro poznání Boha tak, abychom byli spaseni a navázali s Ním vztah, nestačí. Věda nemůže dokázat, že nadpřirozeno neexistuje, proto ani prohlášení, že Bůh není, protože Jej nelze najít, není vědecké.

Tam kde věda končí, začíná víra. Poselství evangelia přináší lidem zjevení o Bohu a víru (1.Kor. 2,1-5). To je něco, co zasahuje do života člověka mnohem hlouběji než jen intelekt. Apoštol Pavel byl vzdělaný a věděl, že i kdyby vyhrál s lidmi intelektuální debatu, nepomůže jim to k víře. Víra je budována na Boží moci, ne na lidské moudrosti. Evangelium je pak Boží mocí k záchraně pro každého, kdo uvěří. Jen poselství evangelia, zjevení o Bohu, které jsme přijali, může přinést lidem Boží moudrost a moc, když jim jej předáváme. Všichni lidé potřebují Boží lásku a odpuštění hříchů, které přichází jen skrze Boží moudrost. Když kážeme Jeho slovo, Bůh pracuje a přináší zjevení lidem. Toto je jediná cesta, jak lidé mohou přijímat Jeho život. Sám Pavel přijal Boží zjevení tak, že mu bylo sděleno (v.6-8). Předtím bylo pro něj tajemstvím. To, co bylo skryto, mu bylo zjeveno a přineslo mu to život (v.10-13).

Skrze sdělování Božího slova (zjevení) tedy přichází víra. Víra je pak důkazem neviditelné reality. Věda pracuje s důkazy. Cokoli je zkoumáno a dokázáno, stává se faktem. Víra je důkazem ve tvém srdci o Boží realitě. Tvá víra je vnitřní přesvědčivý důkaz o Boží pravdě. Boží moudrost a Boží zjevení nám přináší známost takovým způsobem, že to v našich srdcích způsobuje přesvědčení.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Jak k tobě osobně přišla Boží moudrost a evangelium se pro tebe stalo Boží mocí?
  • V čem nám pomáhá světská moudrost a proč je omezená?
  • Proč náš intelekt není dostatečný k poznání Boha?
  • Můžeš popsat co ti bylo dříve skryto/tajemstvím a dnes ti to přináší život?
  • Jak důležitou roli vidíš v předávání Božího slova druhým lidem?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby dal tobě i celé církvi smělost v kázání Slova.
  • Které další verše v Písmu mluví o Boží moudrosti?
  • Vaše další otázky…
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share