Slovo uprostřed týdne – Proč mi Bůh dal Bibli?

Redakce Církev bloguje

Ježíš konfrontuje farizee, znalce Písma té doby, v Janově evangeliu (5,37-40) takto:

“A sám Otec, který mě poslal, o mě vydal svědectví. Vy jste nikdy neslyšeli jeho hlas, ani neviděli jeho tvář. A jeho slovo ve vás nezůstává, neboť nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte Písma, neboť se domníváte, že v nich máte věčný život, a ona svědčí o Mně. Ale nechcete ke mně přijít, abyste měli život.”

To, co se snaží Ježíš farizeům vysvětlit, je fakt, že Bible, kterou mají, jim byla dána proto, aby je vedla ke Kristu. K živému Slovu, k tomu, který existoval již před věky. Jinými slovy, můžeme číst naši Bibli, a dokonce ji studovat do hloubky a umět citovat celé dlouhé pasáže, jako to dělali farizeové, ale pokud mineme kontakt s Kristem (živým Slovem), pak míjíme smysl toho, proč nám byla bible dána.

Také jim říká, že aby v nás Slovo zůstávalo, musíme věřit Tomu, kdo ho dává. Neboť, nevede-li nás slovo k víře v Krista, potom v nás ani nezůstává.

Nezáleží tedy až tak na tom, nakolik známe Bibli, ale důležitější je, jestli nás vede k osobě, která nás zachraňuje, uzdravuje, vysvobozuje a odpouští nám hříchy. Písmo nás vede do živého vztahu s Kristem a k víře v Něj. Proto ve čtení a studiu Písma samotném není život, ten je tam jen kvůli osobě Ježíše. Pokud nenajdeme v Písmu Krista a nesetkáme se s Ním, míjíme smysl toho, proč Bibli máme.

Bible je Boží slovo, protože je to kniha o Kristu, která tě vede ke spasení skrze Krista a do vztahu s Ním. Náš motiv pro studium Písma nikdy nesmí být, abychom byli uznáváni ostatními proto, jak známe Bibli. To nás odvádí od víry, která je základním postojem, jenž potřebujeme k Písmu mít. Věřit Bibli znamená přistupovat k ní s vědomím a porozuměním, že vše v ní svědčí a ukazuje na Krista.

A proto se Bůh se mnou chce skrze moji Bibli setkat, chce ke mně mluvit a dělat svou práci ve mě a skrze mě.

Ve své velké obhajobě před pohany apoštol Pavel ve Skutcích 24,14 říká, že slouží Bohu tím, že věří všemu, co je napsáno v Bibli. Nebyla to pro něj jen historická literatura, ale živé Boží Slovo, a věřil, že Bůh skrze své Slovo může mluvit cokoli a udělat cokoli.

Když přistupujeme ke své Bibli s postojem víry, pak také nemineme vztah a setkání s Ním. To je to, co Ježíš očekává. On se s tebou touží skrze tvou Bibli osobně setkat. U farizeů to nenašel, u apoštola Pavla to ale našel, a věřím, že to najde i u tebe.

Budeš-li mít chuť jít hlouběji a strávit sám s Bohem nebo s přáteli více času nad tímto textem, nabízím ti pár otázek, nad kterými se můžeš/můžete dále zamýšlet.

  • Co pro tebe znamená, že se můžeš s Kristem osobně setkat skrze svou Bibli?
  • Můžeš popsat konkrétní zkušenost, kdy k tobě Bůh skrze Písmo promluvil?
  • Přistupuješ k Písmu s postojem víry?
  • Znáš někoho, na kom je vidět, že nejen zná Bibli, ale má skrze ni vztah s Bohem?
  • Toužíš dát Bohu více příležitostí ve svém životě, aby k tobě skrze Písmo mluvil?
  • Modli se a požádej Ducha svatého, aby ti otvíral Písma, když budeš číst svou Bibli.
  • Které další verše v Písmu mluví o Písmu a jeho roli v našem životě?
  • Vaše další otázky
Pokud tě toto zamyšlení nad Písmem povzbudilo nebo přimělo k zamyšlení, můžeš se těšit příští týden na další.
About the Author

Michal Vaněk

Pastor sboru Slovo života Brno

Share