Zápis do Křesťanské ZŠ a MŠ Jana Husa

Redakce Aktuálně

Vážení přátelé,

rádi bychom vás informovali o nadcházejícím zápisu do všech tříd základní školy naší Křesťanské Základní a Mateřské školy Jana Husa, který proběhne dne

15. dubna 2019 od 14 do 17 hodin.

Naše škola sídlí na adrese Brno-Líšeň, Masarova 11.
Na místo se dopravíte buď tramvají č. 8, autobusy č. 55 a 78 anebo trolejbusy č. 26 a 27.
Více informací na telefonním čísle: 739 255 823 nebo na http://www.krestanskaskola.cz

O charakteru naší školy se více dočtete zde:

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“— Jan Amos Komenský

Na základě moudrosti a učení slavného českého učitele národů víme, jak důležité a zásadní je pro dítě řádné vzdělání. Stejně důležité, ne-li důležitější, je však i prostředí, kde se mu vzdělání dostává, a také morální hodnoty, postoje a zásady jeho vzdělavatelů, tedy učitelů.

Z této potřeby vznikla myšlenka založit školu, která stojí na křesťanských hodnotách a principech, a která bude pro dítě představovat bezpečnou základnu, ze které vykročí do života vyzbrojeno nejen po stránce vědomostní, ale i po stránce osobnostní.

Soukromá Křesťanská Základní a Mateřská škola Jana Husa působí v Brně od roku 2008.  Jejím hlavním posláním je podporovat děti z křesťanských rodin, ale i děti, které na základních školách běžného typu selhávají. Díky křesťanskému přístupu se zde tyto děti dokáží odrazit ode dna, začíná se jim dařit a prospívají. Nemalou měrou k tomu přispívá i individuální přístup, který je možný díky menšímu počtu žáků ve třídách. Tímto je křesťanská škola unikátním zařízením, protože na území města Brna žádná jiná základní a mateřská škola podobného typu dosud neexistuje.

Dalším specifikem školy je její otevřenost vůči všem sociálním skupinám. Díky nízkému školnému a systému podpory sociálně slabých rodin mohou školu navštěvovat i děti z jiných etnik nebo děti z vícečetných rodin. Jednou z dalších forem podpory jsou například dotované obědy.

Velký důraz je kladen i na charakter všech zaměstnanců. Všichni učitelé i provozní zaměstnanci, kteří ve škole pracují a starají se o děti, jsou věřící lidé.  Pravda, jejíž hlasatel – Jan Hus – je v samotném názvu školy, je pro školu stěžejní hodnotou. Věci se zde nepřikrášlují ani nezastírají, ale vše se řeší s láskou a respektem k dítěti a s přihlédnutím k jeho individuálním potřebám i typu osobnosti. Hrubé chování ani šikana se netolerují, ba naopak! Děti jsou vedeny k tomu, aby se ujímaly slabších, navzájem si pomáhaly a budovaly mezi sebou pevné přátelské vztahy. Cílem školy i jejích zaměstnanců je, aby se zde děti i žáci vzdělávali v bezpečném, vstřícném, podporujícím a láskyplném prostředí.

Výchozím zdrojem poznání i učení na této škole je Bible. Křesťanská víra však není nikomu násilně vnucována. Svoboda vyznání každého jednotlivce je plně respektována.

Vzhledem k potřebám dnešní společnosti není škola jen zdrojem vědomostí a znalostí, ale zároveň také přípravou pro život. Křesťanská škola proto rozvíjí i pracovní návyky žáků, posiluje zdravé mezilidské vztahy a vede děti k tomu, aby se uměly odpovědně a bezpečně chovat a poradit si ve většině životních situací, do kterých se dostanou.

Pokud stojíte o to, aby vaše dítě v životě obstálo a vyrostl z něj samostatný, zodpovědný a charakterní člověk, pak je křesťanská škola to pravé místo pro jeho vzdělávání.

Share